Edit

Main Office:

6750 N. Andrews Avenue, Ste 200-2081 Fort Lauderdale, FL 33309

Hours of Operation

M-F 10:00am -5:30pm By Appointment Only

Phone:

954-358-5555

Nationwide:

877-898-2833

Email:

info@russell-lawfirm.com

Fax:

954-358-1451

Adjustment of Status

1-877-898-2833; 954-358-5555; 404-890-6631; 202-469-6776.

Enfòmasyon Sou Benefis Pwoteksyon Tanporè (Tps)

Moun Ki Nan Detansyon Ice

Depatman Omlann Sekirite sot bay Benefis Pwoteksyon Tanporè (TPS) pou Ayisyen akòz tranbleman tè ki sot ravaje Ayiti 12 Janvie 2010 la. TPS se yon benefis tanporè espesyal imigrasyon ki pèmèt yon gwoup Ayisyen rete epi travay nan peyi Etazini pandan 18 mwa san yo pa bezwen pè pou dépòtasyon. Yo pa ka depòte moun ki kalifye pou TPS pandan tan TPS la, epi tou yo pa ka kenbe yo nan detansyon imigrasyon. TPS la se sèlman pou Ayisyen ki tap viv nan peyi Etazini depi 12 Janvie 2010 oswa anvan sa. Si’w rive nan peyi Etazini apwe 12 Janvie 2010, ou pa ka aplike pou TPS.

Se pa tout Ayisyen ki elijib pou TPS. TPS gen lwa ki serye anpil. Si ‘w te gen konviksyon pou yon feloni oswa 2 lòt krim menm si yo pa feloni, ou pa elijib pou TPS, menm si ‘w te sèlman peye yon penalite oswa yo te ba’w kredi pou tan’w te fè nan pwizon-an. "Nolo contendere" ak "withheld adjudication" sa yo se konviksyon anba lwa imigrasyon. Pi plis ankò arestasyon ak/oswa yon sèl konviksyon pou krim ki enplike dwòg, pwostitisyon, vòl, ak kèk lòt krim parèy, tankou fwod ak lòt violasyon imigrasyon ka kòz yon moun pa elijib pou TPS, oswa li ka bezwen yon aplike pou yon wevè. Men, moun ki gen ka yo devan tribinal imigrasyon oswa nan kou dapèl, oswa moun ki gen yon òd final depòtasyon, yo tout elijib pou TPS si yo ranpli tout lòt kondisyon yo mande pou’w elijib pou TPS la.

Pou’w elijib pou TPS, ou dwe:

Ou pat gen konviksyon pou 2 lòt krim menm si yo pa feloni.

Information About Hatian Temporary Protected Status (Tps) For People Who Are Detained By Ice

The Department of Homeland Security recently granted Temporary Protected Status (TPS) to Haitians because of the devastating earthquake that struck Haiti on January 12, 2010. TPS is a special temporary immigration status that allows certain Haitians to live and work in the U.S. for 18-months without fear of deportation. People who are granted TPS cannot be deported during the TPS period and cannot be held in immigration detention. TPS is only for Haitians who were living in the U.S. on or before January 12, 2010. If you arrived in the U.S. after January 12, 2010, you cannot apply for TPS. The deadline to apply for TPS is January 18, 2010.

Not everyone who is Haitian is eligible for TPS. TPS has very strict rules. If you have been convicted of a felony or two or more misdemeanors, you are not eligible for TPS, even if you just had to pay a fine or received a sentence of time served. Pleas of nolo contendere and withheld adjudication are convictions under immigration law. In addition arrests and/or a single conviction for drug-related crimes, prostitution, theft, or other, similar crimes as well as immigration fraud and other immigration violations may make someone ineligible for TPS or may require an additional waiver application. However, people with cases in immigration court or on appeal, or people with final removal orders are generally eligible for TPS, if they meet the other TPS eligibility requirements.

**There may be other reasons that you are not eligible for TPS

Contact us to learn more about the ways in which we can help you find solutions to your family visa needs or provide deportation defense. We want to help you bring your family together.